Końskowola
ul. Lubelska 95

81 889 20 10

Medycyna Szkolna

Barbara Kozak

pielęgniarka szkolna


W ramach świadczeń zdrowotnych GOZ Końskowola, pielęgniarka szkolna obejmuje opieką zdrowotną 728 uczniów szkół:
1. SP Końskowola 488
2. SP Pożóg 145
3. SP Chrząchów 95

Do jej zadań należy:

1. Wykonywanie i interpretacja testów przesiewowych w odpowiednich grupach wiekowych
- Bilans ucznia Kl.0, Kl.3, Kl.5, Kl.7
2.Objęcie opieką uczniów z dodatnim wynikiem testu przesiewowego
- kierowanie do por.specjalistycznych
- porady indywidualne z rodzicami
3. Sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi
- współpraca z pedagogiem, psychologiem,logopedą i wychowawcami
4. Opieka nad uczniami z chorobami przewlekłymi i z niepełnosprawnością
- współpraca z nauczycielami nauczania początkowego i wychowania fizycznego
5. Edukacja w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
- prowadzenie pogadanek
- organizacja konkursów o tematyce zdrowotnej
- warsztaty z udzielania pierwszej pomocy
6. Prowadzenie profilaktyki próchnicy zębów
- grupowe nadzorowane szczotkowanie zębów preparatami fluorkowymi, 6x w roku uczniów klas 1-6
- edukacja w zakresie higieny jamy ustnej i sposobu odżywiania
7. Doradztwo w sprawach warunków bezpieczeństwa ucznia w szkole.
8. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów