Końskowola
ul. Lubelska 95

81 889 20 10

Poradnia Położnej

Zaprasza do korzystania z usług świadczonych przez Naszą pielęgniarkę położną
Dorota Kruk

położna środowiskowa


Położna środowiskowo - rodzinna

Położna środowiskowo rodzinna realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo neonatologiczno-ginekologiczną. W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna rodzinna/środowiskowa współpracuje z:
1) lekarzem ginekologiem ( położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań
2) lekarzem poz
3) pielęgniarką rodzinną
4) pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania
5) pielęgniarką opieki długoterminowej
6) innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców
7) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia

Położna rodzinna realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczoneonatologiczno-ginekologiczną obejmującą

edukację w zakresie planowania rodziny


opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu

opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem

opiekę w chorobach ginekologicznych


Zakres zadań położnej rodzinnej Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób które obejmują:

1) edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety
2) przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego
3) poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu
4) poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia
5) poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią
6) kształtowanie postaw rodzicielskich
7) edukację lub udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metody regulacji płodności
8) profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych
9) edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego
10) edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową
11) profilaktykę chorób wieku dziecięcego; 12) edukację w zakresie szczepień ochronnych.

Świadczenia diagnostyczne które obejmują:

1) przeprowadzanie wywiadu środowiskowego/rodzinnego
2) monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej
3) wykonywanie badania położniczego u kobiet
4) ocenę relacji rodziny z noworodkiem
5) monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia
6) obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego
7) wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka, oraz ocenę tych pomiarów
8) ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków
9) wykonywanie testów diagnostycznych przy wykorzystaniu zestawów diagnostycznych
10) pobieranie materiału do badań diagnostycznych przy użyciu zestawów do pobierania